Tiếng việt
English

Biểu mẫu về in hóa đơn Giá trị gia tăng (VAT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ................

 

Tên Doanh nghiệp:.................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:..............................................................................................

Địa chỉ hoạt động:..................................................................................................

Lĩnh vực hoạt động:...............................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

Hiện nay, Công ty chúng tôi thành lập ngày ......./......../...... do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

 

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ ngày ......./......../......

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

 

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi chịu xử lý theo pháp luật.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…

Chứng chỉ hành nghề số:....

TP.Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Tải về

 

 

Tags

Hãy share để mọi người cùng biết:

Biểu mẫu về in hóa đơn Giá trị gia tăng (VAT) Biểu mẫu về in hóa đơn Giá trị gia tăng (VAT)

Biểu mẫu về in hóa đơn Giá trị gia tăng (VAT)

10/ 10 - 3328 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 3673
Hình ảnh thật trụ sở

       

Hỗ trợ nhanh

Ms. Thủy

0916 129 130

Đường Đến Đông Dương

© Copyright by  www.dongduong.net, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn
Back to top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng